چنانچه مقاله شما استانداردهای لازم جهت چاپ در مجلات معتبر را نداشته باشد، کارشناسان ISI Journal رهنمودهای لازم را جهت بهبود و ارتقاء مقاله شما ارائه می دهند.
برخی از نکات قابل توجه پژوهشگران و دانشجویان قبل از چاپ مقاله :
• موضوع و عنوان مقاله: انتخاب موضوع مقاله کابردی و به روز ، مراحل پذیرش و چاپ مقاله شما را راحت تر می نماید.
• درون مایه: درون مایه مقاله شما باید پر بار، مفید و از منابع به روز استفاده شده باشد.
• توجه به منبع: منبع یکی از رکن ها اصلی و اعتبار مقاله حرفه ای می باشد. اگر قصد دارید مقاله شما مورد ملاحظه ناشران قرار گیرد باید منابع گسترده و معتبری را در مقاله خود ذکر کنید.
• اعتبارنشریه: حتماً قبل از چاپ مقاله نسبت به اعتبار نشریه مورد نظر و عدم حضور آن در بلک لیست وزارت علوم اطمینان حاصل نمایید.
باید توجه داشته باشید چاپ مقاله دانشگاهی فرایند طاقت فرسایی است که مستلزم تعهد زمانی و سخت کوشی زیاد است بنابراین با دقت ژورنال مورد نظر و مربوطه خود را انتخاب نمایید.

بهبود و ارتقاء مقاله ISI

آیا مقاله شما نیازمند بهبود و دستیابی به استانداردهای چاپ می باشد؟

بهبود و ارتقاء مقاله ISI نیازمند به تخصص، تجربه، دانش کافی و آشنایی به استاندارد های پذیرش و چاپ مقاله ISI است. کارشناسان ISI Journal با بررسی دقیق مقاله شما از قبیل ساختار، رعایت اصول مقاله نویسی و تغییرات لازم از جمله افزودن منابع معتبر بین المللی و خارجی و همچنین شیوه ویرایش مقاله بهترین شرایط را در جهت تسریع و تسهیل جهت پذیرش و چاپ مقاله ISI فراهم می نمایند.